Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach 2023 / Gaelic Student Placement Scheme 2023

Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach Comhairle nan Eilean Siar 2023

Ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig, tha Comhairle nan Eilean Siar a' tabhann cothrom do dh'oileanaich le sgilean Gàidhlig a bhith a' cosnadh airson deich seachdainean as t-Samhradh 2023 aig buidhnean a tha a' cleachdadh Gàidhlig mar mheadhan obrach gu làitheil.  Faodaidh na deich seachdainean a ruith aig àm sam bith thairis air an t-samhradh, ach feumaidh a' ghreis gnìomhachais a bhith deiseil ro Dhihaoine 1d Sultain, 2023. Tha an Sgeama seo air a bhith a' ruith airson iomadh bliadhna, 's e air a bhith air leth soirbheachail ann a bhith a' toirt cothrom dha oileanaich an sgilean Gàidhlig a leasachadh, agus eòlas a thoirt dhaibh air a bhith ag obair ann an àite-obrach proifeiseanta.  Bho thaobh nam buidhnean, tha an Sgeama a' toirt cothrom dhaibh oileanaich fhastadh gus obair air pròiseactan sònraichte a dhèanamh, obair 's dòcha nach tachradh gun taic nan oileanach.

Fiosrachadh mun Sgeama:

 • Bidh oileanaich ag obair aig buidhnean sna h-Eileanan Siar a bhios a' cleachdadh Gàidhlig san àite-obrach a h-uile latha;
 • Feumaich oileanaich a bhith ann am foghlam aig ìre adhartach, (ann an oilthigh no colaiste);
 • Feumaidh comas labhairt, leughadh agus sgrìobhadh Gàidhlig gu ìre air choreigin a bhith aig oileanaich;
 • Feumaidh oileanaich a bhith an dùil tilleadh gu foghlam adhartach as t-Fhoghar 2023;
 • Feumaidhna buidhnean-fastaidh cothroman bogaidh dhà-rìribh a thoirt seachad do oileanaich gus na sgilean Gàidhlig aca a leasachadh fad na greis-gnìomhachais;
 • Bidh na h-oileanaich ag obair airson 10 seachdainean, agus faodar a' ghreis gnìomhachais a thòiseachadh aig àm sam bith, ach feumaidh i a bhith deiseil ro Dhihaoine 1d Sultain 2023;
 • Feumaidh na buidhnean-fastaidh an Tuarastal Bith-beò a phàigheadh do na h-oileanaich (£10.90 gach uair) airson nan deich seachdainean;
 • Feumaidh na h-oileanaich a bhith ag obair airson, co-dhiù, 30 uairean a thìde gach seachdain na greis gnìomhachais;
 • Aig deireadh nan 10 seachdainean, pàighidh a' Chomhairle 50% de chosgaisean gu lèir nan oileanach do na buidhnean-fastaidh.

Ma 's e 's gur e oileanach a th' annad le sgilean Gàidhlig, a bhios sna h-Eileanan Siar fad an t-Samhraidh 2023, agus a tha airson iarrtas a chur a-steach don Sgeama, an lìon thu a-steach am foirm-iarrtaissa cheangal gu h-ìosal, agus cuir air ais e gu: Donald.Weir@cne-siar.gov.uk:

https://www.cne-siar.gov.uk/leisure-sport-and-culture/gaelic-language-and-culture/sgioba-na-gaidhlig/sgeama-greis-gniomhachais-nan-oileanach/

'S e Diluain 3s Giblean, 2023 an ceann-latha airson iarrtasan nan oileanach a bhith a-staigh.

Ma 's e 's gur e buidheann a th' annaibh a bhios a' cleachdadh Gàidhlig san àite-obrach, agus tha sibh airson oileanach/oileanaich fhastadh thairis air Samhradh 2023, cuiribh fios do Dhòmhnaill Weir aig Donald.Weir@cne-siar.gov.uk airson ur ùidh san Sgeama a chlàradh, agus airson barrachd fiosrachaidh mhionaidich mun phròiseas fhaighinn.

 

In conjunction with Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar is offering an opportunity to students with Gaelic skills to be employed for ten weeks during Summer 2023 in the Western Isles with organisations which use Gaelic in the workplace every day. These ten weeks can take place anytime over the summer, but the placement must be completed by Friday 1st September, 2023.This Scheme has been running for many years, and has been very successful in developing the Gaelic skills of students, and giving them valuable experience of a professional work environment.  From the point of view of the organisations, the Scheme can give them the opportunity to hire students to work on specific projects, which would not have been possible to do without the assistance of these students.

Gaelic Student Placement Scheme 2023

In conjunction with Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar is offering an opportunity to students with Gaelic skills to be employed for ten weeks during Summer 2023 in the Western Isles with organisations which use Gaelic in the workplace every day. These ten weeks can take place anytime over the summer, but the placement must be completed by Friday 1st September, 2023.This Scheme has been running for many years, and has been very successful in developing the Gaelic skills of students, and giving them valuable experience of a professional work environment.  From the point of view of the organisations, the Scheme can give them the opportunity to hire students to work on specific projects, which would not have been possible to do without the assistance of these students.

Information about the Scheme:

 • Students will be placed with employing organisations in the Western Isles who use Gaelic in the workplace every day;
 • Students must be in higher education, (i.e. in university or college);
 • Students must have at least some level of Gaelic speaking, reading and writing skills;
 • Students must be intending to return to higher education in Autumn, 2023;
 • Employing organisationsmustprovide meaningful, immersive opportunities for students to use and develop their Gaelic language skills for the duration of the placement;
 • The placement lasts 10 weeks, and can begin at any time, but must conclude before Friday 1st September 2023;
 • Employing organisations must pay the real Living Wage to the students (£10.90 per hour) for the 10 weeks of employment;
 • Students must work at least 30 hours per week on their placements;
 • At the conclusion of the 10 weeks, the Comhairle will pay 50% of the final, total costs of hiring the students to the employing organisations.

If you are a student with Gaelic skills, who will be in the Western Isles over Summer 2023, and you wish to apply for the Scheme, can you please complete the application formin the link below, and return it to: Donald.Weir@cne-siar.gov.uk:

https://www.cne-siar.gov.uk/leisure-sport-and-culture/gaelic-language-and-culture/sgioba-na-gaidhlig/sgeama-greis-gniomhachais-nan-oileanach/

The closing date for student applications is Monday 3rd April, 2023.

If you are an organisation which uses Gaelic in the workplace, and you wish to hire a student/students over Summer 2023, can you please contact Dòmhnall Weir at Donald.Weir@cne-siar.gov.uk to register your interest and for more detailed information about the process.