Gàidhlig

Ro-ràdh: A' Chomhairle agus Gàidhlig

Tha Gàidhlig na pàirt chudromach de chultar agus dualchas nan Eilean Siar, agus tha Comhairle nan Eilean Siar daingeann ann a bhith ga brosnachadh agus ga leasachadh. Bhon a thòisich a' Chomhairle ann an 1975, tha i air a' Ghàidhlig a chur air adhart ann an iomadh dòigh, agus tha Poileasaidh Dà-chànanach air a bhith aig a' Chomhairle on fhìor thoiseach.

San Dàmhair 2004, dh'fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar am Poileasaidh Gàidhlig ath-sgrùdaichte aca. Tha am Poileasaidh a' mìneachadh rùintean agus amasan na Comhairle a-thaobh cleachdadh agus leasachadh a' chànain, agus 's e amas a' Phoileasaidh san fharsaingeachd, gum bi na h-Eileanan Siar na coimhearsnachd dhà-chànanach, far a bheil an aon ùghdarras aig a' Ghàidhlig agus a' Bheurla mar mheadhanan conaltraidh.

Ann an 2007, ann an co-obrachadh le buidheann leasachidh na Gàidhlig nàiseanta, Bòrd na Gàidhlig, chaidh Plana Cànain Gàidhlig na Comahirle 2007-12 a dh' fhoillseachadh. Sa Phlana seo, chaidh a chur an cèill ciamar a bhiodh a' Chomhairle a' brosnachadh cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig, chan ann dìreach taobh a-staigh na Comhairle fhèin, ach sna coimhearsnachdan sna h-Eileanan air fad.

Gus seo a dhèanamh, chaidh trì Amasan Ro-innleachdail ainmeachadh taobh a-staigh a' Phlana:

  • Gàidhlig a neartachadh mar chànan san teaghlach;
  • Gàidhlig a neartachadh mar chànan sa choimhearsnachd;
  • An àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig sna h-Eileanan àrdachadh.

 

Chaidh aontachadh ris a' Phlana Gàidhlig làithreach san t-Sultain 2013, agus mairidh e gu 2017. Às dèidh dhan Chomhairle sgrùdadh mòr a dhèanamh air amasan, toraidhean agus adhartas a' Phlana 2007-2012, tha an dàrna cuairt seo de Phlana Cànain Gàidhlig na Comhairle a' togail air soirbheachas a' chiad Phlana, a' cur cudrom air roinnean leasachaidh agus amasan ùra, 's ag aithneachadh gu bheil teicneòlasan digiteach ùra a' fàs nas cudromaiche ann am beathannan choimhearsnachdan nan Eilean Siar.

   
Gaelic

Introduction: The Comhairle and Gaelic

The Gaelic language is a vital aspect of the culture and heritage of the Western Isles, and Comhairle nan Eilean Siar are committed to encouraging and developing its use. Since the inception of the Comhairle in 1975, it has promoted the use of Gaelic in many ways, and a Bilingual Policy has been in place since the beginning of its existence as a public body.

In October 2004, the Comhairle published its updated Gaelic Policy. This Policy details the aims and aspirations of the Comhairle in terms of the use and development of the language, and it is the overriding aim of the Policy that the Western Isles becomes a truly bilingual community, where Gaelic and English are treated with equal respect as media of communication.

In 2007, in co-operation with the national Gaelic development agency, Bòrd na Gàidhlig, the Comhairle's Gaelic Language Plan 2007-12 was published. In this Plan, the Comhairle detailed how it would encourage the use and learning of Gaelic, not just within the Comhairle itself, but also in the communities of the Western Isles.

In order to do this, three broad Strategic Aims were identified in the Plan:

  • To strengthen Gaelic as a language in the family;
  • To strengthen Gaelic as a language in the community;
  • To increase the number of Gaelic speakers in the Isles.

  
The current Gaelic Plan came into force in September 2013, and will last until 2017.Having undertaken an extensive review of the targets, outcomes and progress of the 2007-2012 Plan, this second iteration of the Comhairle's Gaelic Language Plan builds on the success of the first Plan, and focuses on new development areas and the setting of new targets, with an acknowledgement of the increasing role of digital technologies in the day-to-day lives of the communities of the Western Isles.