Foghlam Gàidhlig / Gaelic Education

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sna sgoiltean a leanas: 

Sgoiltean Leodhais/ Lewis Schools

Sgoiltean Hearadh/ Harris Schools

Sgoiltean Uibhist a Tuath/ North Uist Schools

Sgoiltean Beinn na Foghla & Uibhist a Deas/ Benbecula and South Uist Schools 

Sgoiltean Bharraigh/ Barra Schools

Foghlam sa Choimhearsnachd:

Community Learning and Development

Foghlam aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean:

Ulpan 

Gaelic Ability Course

Gaelic Language and Culture

Gaelic Media

Gaelic Scotland

Gaelic and Communication

Gaelic and Development

Gaelic and Traditional Music