Cùrsa Gàidhlig: Future Leaders for Creative Communities

Date: Tuesday, 17 September, 2019 - Tuesday, 24 September, 2019
Start Time: 9:00
End Time: 16:00
Location: Venue to be confirmed
Address: Stornoway, Isle of Lewis

A bheil ùidh agaibh ann a bhith

  • a' lìbhrigeadh phrògraman ionnsachaidh do luchd-ionnsachaidh is buidhnean air feadh Alba?
  • a' cumail taic ri daoine 's iad ag ionnsachadh mu cheannardas, iomairtean agus buaidh shòisealta?
  • a' toirt cothruim don Treas Roinn a bhith nas buadhmhoire tro cheannardas is iomairtean?
  • a' leasachadh ur comais a bhith a' teagasg dhaoine agus ionnsachadh bhuapasan?

… agus a bheil sibh son seo a dhèanamh sa Ghàidhlig?

Ma tha, carson nach soidhnig sibh an àirde son cùrsa "Stiùirichean san Àm ri Teachd airson Coimhearsnachdan Cruthachail" leis an Social Enterprise Academy a bhios a' ruith ann an Steòrnabhagh bhon t-Sultain?

Tha an cùrsa air a mhaoineachadh gu lèir le Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba. Mar sin cha bhi cosgais ann don luchd-ionnsachaidh ach feumar clàradh ro làimh.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh bho làrach-lìn Social Enterprise Academy https://www.socialenterprise.academy/scot/whats-on/future-leaders-for-creative-communites-610 no le bhith cur fios gu Lorna Jamieson: lorna@socialenterprise.academy/ 01463 238 088

 

 

Are you interested in

  • delivering learning programmes for individuals and organisations across Scotland?
  • supporting people through leadership, enterprise and social impact journeys?
  • enabling Scotland's third sector to be bolder through leadership and entrepreneurship?
  • developing your own facilitation and peer-learning skills?

… and would you like to do all this in Gaelic?

If so, why not take part in the Social Enterprise Academy's "Future Leaders for Creative Communities" programme which will take place in Stornoway from September onwards?

The course is fully funded by Bòrd na Gàidhlig and the Scottish Government, so that there is no cost to the learner. You will have to register in advance, however.

Further information can be found on the Social Enterprise Academy's website https://www.socialenterprise.academy/scot/whats-on/future-leaders-for-creative-communites-610 or by contacting Lorna Jamieson: lorna@socialenterprise.academy / 01463 238 088.

 

Back to events